Obowiązek informacyjny

Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych w Fundacji:
RODO W FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP”
WSTĘP 1
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH? 1
JAKIE DANE GROMADZIMY? 2
1. PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH 2
2. JAKIE DANE NALEŻY NAM PODAĆ? 2
3. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE 3
4. PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE 3
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH 4
PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH 5
1. PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA: 5
2. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU 6
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH 6
INFORMACJA O ZMIANIE CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA 6
ZGODA 6
PRAWO DO SKARGI 7
WSTĘP
Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązywać będą przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochrony danych)
(dalej: „ Rozporządzenie ”).
Niniejsze Rozporządzenie wprowadza szereg zmian dotyczących obowiązków podmiotów
przetwarzających dane osobowe. Jego celem jest rozszerzenie i ujednolicenie praw do ochrony danych
osobowych obywateli Unii Europejskiej.
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest FUNDACJA ROZWOJU
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby:
ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467,
dane kontaktowe: numer telefonu +48 570 183 657, adres e-mail: s klep@swdecore.pl w
związku z realizowaną przez Sebastian Wojciuk zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa o
nazwie SW-Decore (nazwa ZCP) (dalej: „ Fundacja ”)
JAKIE DANE GROMADZIMY?
1. PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE W NASTĘPUJĄCYCH CELACH :
a. podjęcia na Państwa żądanie wszelkich działań zmierzających do zawarcia umowy i
wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit.b Rozporządzenia),
b. marketingu i promocji produktów oferowanych przez Fundację Rozwoju
Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie będących naszym prawnie
uzasadnionym interesem (art. 6 ust.
1 lit. f Rozporządzenia),
c. wypełniania wszelkich ciążących na nas obowiązków prawnych w związku z podjętą
współpracą (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), cel ten związany jest z obowiązkami
prawnymi przechowania określonych dokumentów przez czas wskazany w przepisach
prawa, np.:
● art. 74 ust. 2 pkt 1-8 Ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1858);
● art. 8b ust. 3 w zw. z art. 9k Ustawy z dnia 16.11.2000r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2000 nr 116 poz. 1216);
● art. 86 §1 i 2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.
1997 nr 137 poz. 926).
d. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek
prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);
e. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f)
Rozporządzenia);
f. w określonym celu na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych w jednym lub większej ilości celów (podstawa z art. 6 ust.1 lit. a)
Rozporządzenia) – jeśli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych,
treść tej zgody będzie określać w jakim konkretnie celu będziemy przetwarzać te dane.
Informujemy, iż we wskazanych wyżej celach nie będziemy dokonywać profilowania, czyli
zautomatyzowanej analizy Pana/Pani danych i opracowania przewidywań na temat
preferencji lub przyszłych zachowań (profilowanie oznacza, np. w przypadku profilowania
marketingowego określanie, którą ofertą może być Pan/Pani najbardziej zainteresowany/a
w oparciu o wcześniejsze Pana/Pani wybory). W przypadku zmiany decyzji dotyczącej
dokonywania profilowania zostanie Pan/Pani o powyższym poinformowany/a poprzez
uzupełnienie niniejszej informacji i przesłanie jej na wskazany przez Pan/Panią adres poczty
elektronicznej.
2. JAKIE DANE NALEŻY NAM PODAĆ? :
Do zawarcia umowy wymagamy podania przez danych na formularzu umowy / zamówienia (jeśli
ich Państwo nie podadzą, nie zawrzemy umowy/ nie wykonamy zamówienia). Dodatkowo możemy
poprosić o dane opcjonalne, które nie mają wpływu na zawarcie umowy (jeśli ich nie otrzymamy, nie
będziemy mogli, np. dzwonić pod numer kontaktowy).
W trakcie trwania umowy, świadcząc usługi, wchodzimy w posiadanie innych Pani/Pana danych.
Pojawienie się u nas Pani/Pana danych osobowych jest konsekwencją działania naszych usług, z
których Pan/Pani korzysta.
Zawierając umowę lub w czasie trwania umowy, może Pan/Pani dodatkowo np. zamówić usługi
nieobjęte dotąd umową. Jeżeli będzie to wymagało wykorzystania Pani/Pana danych w sposób inny
niż opisany w tym dokumencie, brakujące informacje uzupełnimy i przekażemy, o ile to możliwe,
przed uzyskaniem danych. W pozostałym zakresie informacje o przetwarzaniu danych zawarte w
tym dokumencie pozostaną aktualne
3. KOMU MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE :
a. Organy władzy publicznej, w zakresie, w którym nie otrzymują danych w ramach
konkretnego postępowania na podstawie prawa (w zależności od podstawy
kompetencyjnej);
b. Podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Fundacji na
podstawie zawartej z Fundacją umowy powierzania przetwarzania danych
osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). Będą to, m.in.: beneficjenci Fundacji,
informatycy, firmy archiwizujące, podmioty świadczące usługi bankowe i płatnicze,
firmy hostingowe.
c. Zewnętrzni administratorzy danych (tzw. Równoległy Administrator, któremu dane
są udostępniane, np. radcy prawni i adwokaci, podmioty prowadzące działalność
kurierską lub pocztową, podmioty nabywające wierzytelności – w razie niezapłacenia
przez Państwa naszych faktur w terminie),
d. Odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej,
4. PRZEZ JAKI CZAS BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE ?
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w
punkcie 1 celów przetwarzania, tj.:
a) w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana z Fundacją umowy w związku z
działalnością ZCP o nazwie SW-Decore, przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a
po tym czasie:
● przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania określonej
dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami podatkowymi;
● przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji (tj. okres
przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
b) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji w związku z
prowadzeniem działalności prawnej i realizacją zawartych umów, przez wyznaczony
prawem okres do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Fundację;
c) w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych, przez okres do czasu wypełnienia
prawnie uzasadnionych interesów Fundacji stanowiących podstawę tego przetwarzania
lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
d) w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Administratora – przez
okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
e) w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania.
PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
1. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego
Obszaru Gospodarczego (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
Ale może się okazać, że w czasie trwania umowy zdecydujemy się o przekazaniu danych
poza EOG – wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać nam będzie prawo. Do takiego
przekazania dojdzie tylko w sytuacji, kiedy państwo trzecie zapewni odpowiednią ochronę
Pani/Pana danych osobowych. O takiej sytuacji zostanie Pani/Pan poinformowany drogą
mailową lub telefoniczną.
2. W przypadku przekazania Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego, które nie
zostało uznane decyzją Komisji Europejskiej za państwo zapewniające odpowiedni stopień
ochrony, wystąpimy do Pana/Pani o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie,
informując Pana/Panią o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na
podstawie art. 40 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
PRAWO DO DOSTĘPU I POPRAWIANIA DANYCH
1. PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE UPRAWNIENIA:
a. prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych
(art. 15 Rozporządzenia),
b. prawo do sprostowania powierzonych danych osobowych, w tym ich poprawianie
(art. 16 Rozporządzenia),
c. prawo do usunięcia danych osobowych z naszych systemów tzw. „prawo
do bycia zapomnianym” – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy
przetwarzali Pani/Pana dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli (art. 17
Rozporządzenia),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – może Pani/Pan zażądać,
abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych wyłącznie do ich
przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli
Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub
przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są
Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas
wniesionego przez Panią/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych (art. 18
Rozporządzenia),
e. Prawo do przenoszenia danych – ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego (np. format „.csv”) dane osobowe Panią/Pana dotyczące, w których
posiadaniu jesteśmy na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Uprawnienie to
będzie Pani/Panu przysługiwało, gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane w
formacie elektronicznym – gdy będziemy posiadać Pani/Pana dane jedynie w formie
papierowej nie będą Państwo mieli możliwości skorzystania z tego uprawnienia.
Może Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
(art. 20 Rozporządzenia),
f. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili ma
Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które
przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody) – art. 7 ust. 3 Rozporządzenia.
Cofnięcie Pani/Pana zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej
wycofaniem. Cofnięcie zgody występuje poprzez wysłanie wiadomości mailowej na
adres: sklep@swdecore.pl
W celu skorzystania z powyższych uprawnień, prosimy o przesłanie wniosku
o odpowiedniej treści na adres Fundacji lub złożenia go osobiście w siedzibie Fundacji
Rozwoju Przedsiębiorczości „Twój StartUp
(ul. Żurawia 6/12 lok. 766, 00-503 Warszawa).
2. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU
Niezależnie od praw wymienionych wyżej może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania Pana/Pani danych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane) na potrzeby
marketingu bezpośredniego – art. 21 Rozporządzenia. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy
zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
W szczególnych sytuacjach może Pan/Pani w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania przez nas Pana/Pani danych osobowych (w tym profilowania, o ile jest dokonywane),
jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny –
art. 21 Rozporządzenia. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli
przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż
istnieją:
● ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje
się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności,
lub
● podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w art. 21 Rozporządzenia.
INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy z
Fundacją, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych
ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości
zawarcia i realizacji tej umowy.
INFORMACJA O ZMIANIE CELÓW PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ
ADMINISTRATORA
Jeżeli Fundacja zdecyduje przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu innym niż cel, w
którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformujemy
Pana/Panią, o tym innym celu oraz udzielimy wszelkich innych stosownych informacji.
ZGODA
Jeżeli wykorzystanie przez nas Pana/Pani danych nie jest konieczne do wykonania umowy,
realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy
prosić o wyrażenie zgody na określone cele wykorzystania Państwa danych. Taka zgoda może
umożliwiać, np. udostępnienie danych innym podmiotom na potrzeby ich akcji promocyjnych lub
automatyczne podjęcie decyzji w oparciu o Państwa dane i na Państwa żądanie albo kontakt
telefoniczny/mailowy z Panią/Panem celem przekazywania informacji o przebiegu realizacji umowy.
Udzieloną nam zgodę może Pan/Pani w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z
prawem wykorzystania Pana/Pani danych przed cofnięciem takiej zgody). Cofnięcie zgody następuje
przez stosowną informację, zgodnie z punktem lit. g pkt 1 rozdziału „Prawo do dostępu i
poprawiania danych” niniejszego dokumentu.
Jeżeli wyrazi Pan/Pani zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody będzie
określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane. Zgoda dla przetwarzania Pana/Pani danych
będzie stosowana tylko w celach, w których nie znajdą zastosowania inne przesłanki przetwarzania
wskazane w lit. a)-e) powyżej.
PRAWO DO SKARGI
Jeżeli w Państwa opinii przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Rozwoju
Przedsiębiorczości „Twój StartUp” z siedzibą w Warszawie narusza przepisy Rozporządzenia,
to przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod adresem rodo@twojstartup.pl .